Album for 2x3" Polaroid Photos

Album for 2x3" Polaroid Photos

Album for 2x3" Polaroid Photos image

$39.95 NZD

Add this item to cart

Photo Album suitable for photos taken by the Polaroid 300 and Polaroid Z2300 instant cameras.

108 Photo Spaces